Rodo

RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GiGa-sport Marcin Możdżeń            z siedzibą w Bochni, ul. Gipsowa 6, reprezentowaną przez – Marcin Możdżeń, dalej zwany „Administratorem”.

2. Dane kontaktowe Koordynatora ochrony danych osobowych: giga_sport01@wp.pl.

3 . Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO[RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)], art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 2. Informacja o odbiorcach danych osobowych.
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:
  – kancelarii prawnej,
  – firmy informatyczne,
  – firmy ubezpieczeniowe,                                                                                                                            – kuratorium oświaty,                                                                                                                                  – Urząd Marszałkowski,
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.
 5. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
  a/ dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b/ przenoszenia danych,
  c/ wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  d/ pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
  e/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
  f/ uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  – występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  – celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  – stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  – ewentualnym źródle pozyskania danych;
  – udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 6. Informujemy iż:
  a/ podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;
  b/ Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Informujemy ponadto, iż mają Państwo, prawo dowolnym monecie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.